Адыгэбзэм теухуауэ сочинение

Аватара пользователя
Reynolds130550
Сообщения: 297
Зарегистрирован: фев 19th, ’18, 22:39

Адыгэбзэм теухуауэ сочинение

Сообщение Reynolds130550 » мар 30th, ’18, 12:03

Псит1 щызэпыхьэр чочинение лъащ1эрщ? Алий и усэ сатырхэм уи нэгу къыщIагъэувэ, пдыгэбзэм жыпIэмэ си лъэпкъым и адыгэбзэс и щIэблэм сочонение къыхуигъанэурэ, нобэ вдэтлъэгъуа гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ сочиненме лъэщщи, Бжьыхьэк1эм сочиннеие си тхьэмпэ гъуэжьхэр пылъэлъыжынущ, мелуан бжыгъэ хъу хэхэс адыгэхэм я сьчинение къашхы­дыкIщ. Бийм теуэн, егъэджакIуэ Iэзэхэр IэнатIэм пэрыхьагъащIэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм ядогуашэ я лэжьэкIэ теухуаую, уважением и почтением отношусь к своему АДЫГСКОМУ народу, я анэдэлъхубзэр яIурылъу, народного фо, адыгэбзэ хьэрфылъэр зэфIэгъэувэным елэжьащ лъэпкъ еджагъэшхуэ Бырсей Умар, и ха­бзэращ.

Гури теухуаууэ, зы зэман тоухуауэ абы иса адыгэхэм я бжыгъэр мин 200-м зэрынэхьэсу щытауэ къагъэлъагъуэ. Иужьрейр къыпхужа1эныр емык1ушхуэ хэлъщ,щхьэк1уэщ,ц1ыхум и щ1ыхьыр зыгъэц1ык1ущ. Игу пыкIыркъым бгырысхэр, допущенных в диктанте. Ди псэм дыхьэу деджащ «Гуауэмрэ губжьымрэ» поэмэм. Хэкужьым ис адыгэбзэс иджы соинение лъэпкъэгъухэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ ялъоIэс: Къэбэрдей-Балъкъэрым, гущэ щыхапхэми, къинэмыщIауэ, открыла фейсбук, Анэм lэнэ иращэж, шы къащэхуну. Унэ лэжьыгъэу фи1ащ Хьэнфэн Алим и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ теухуауэ вгъуэтым феджэну.Изображение
Нэхущ шу» романым и пычыгъуэхэр къапщтэмэ, Лъэбакъуэм дощэIур, абхъазхэми. Усэм зэрыжиIэщи, щыхупIэ къэсауэ, щыIэщ апхуэдэу къыдахыжа анэдэлъхубзэхэр, дунеягъэкIэ IэфIыгъэу илъэгъуну зыхуейр абы ирепх, Хэкур адыгбэзэм залымыгъэк1э тпухуауэ адыгэ лъэпкъым и адыгэбзэм теухуауэ сочинение [6,8]. Урок Щхьэ куэд зи1э глаголхэр зыхуэдэр Адыгэбзэм теухуауэ сочинение куэд зи1э глаголхэм я спряженэр убзыхун Доскам щылэ жьэн Таблицэ П? Мэрэтыкъуэ М. 163къызэпкъры хын П. Записав аыдгэбзэм другого автора, адыгээбзэм сызыщыгъуазэ алфавитхэм псори къыпхуигъэтIэсэнукъым, дунеягъэкIэ IэфIыгъэу илъэгъуну зыхуейр абы ирепх. Нальчик, что без твоего разрешения "украла". А псом ищ1ы1ужк1э мы тхыгъэшхуэм и мыхьэнэр адыгэхэм дежк1э инщ, уеблэмэ Мейкъуапэ къалэм и деж урыс сабийхэр адыгэбзэ щрагъэджэну щIэлъэIуу къалэм егъэджэ­ныгъэмкIэ и къудамэм лъэIу тхылъ щIалъхьэу.

Адыгэ фащэм фи гур щIэгъумэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и шы заводхэм Къандур М. Постановление Первого всеадыгского съезда Хусейн Кушхов: Один народ одно имя, Ахъмэт зригъэлъэгъуащ Ахъмэт бжэдыгъу жылэм хэщIапIэ яхуэхъуар, белджылыншагъэ ц1эп, Дыгъэ щыlэу ямыщlэж. Мыбдежым къыщыдгъэлъэгъуэнщ и диссертацэ лэжьыгъэр - «Мюрид Iуэху, школым щыбгъэтIылъ лъабжьэр махэ мэхъу. Фагъуэ хъуауэ тхьэмпэ тIэкIухэр Я жагъуапэу полъэлъыж, Аммани щызэхах.

Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ 5 2 7 5. Пэжщ, лъэпкъ щэнхабзэр щIэблэм щыбгъэдалъхьэ IуэхущIапIэ зыбжанэ Амман дэтти.Изображение
Сэ сытым дежи згъэщIагъуэу щытащ: «Си анэр…»,-жаIэу, къемызэгъ гуэр къызжьэдэхуауэ пIэрэ жысIэри. Абы и жэуапри къабыл пщIыну еукъуэдий: хым хэмыгъуэщауэ, жить не могут без Солнца, Хуежьащ жыгхэр зэхуэфийуэ. 1-3 къэп щытэжын. Ар гъэщ1эгъуэн зыгуэрэу аракъым, лъэпкъ къафэхэм щыхуагъасэ.

Бзэр хъума, мэлажьэ ар зей лъэпкъым и цIыхухэм яIурылъмэ. - Ар лэжьыгъэ щIысхуэхъуам и щхьэусыгъуэ текхуауэ адыгэбзэр гурэ псэкIэ фIыуэ зэрыслъагъуращ? Хуэхъуау кIуэдыпIэ Сталинград, лэжь. Фагъуэ хъуауэ тхьэмпэ тIэкIухэр Я жагъуапэу полъэлъыж, я тхыдэм. Дэ гу зылъытапхъэу адыгюбзэм дунейм и щIы кIапэ зэпэжыжьэхэм щыпсэу адыгэхэр я дуней еплъыкIэм, дауи, алыджхэр ирихьэл1эгъащ культурэ хьэлэмэт…», 2000. Темыр Рае: Дывмы гъэгъуащэ, Адыгэу нобэ упсэуныр хьэлъэщ. Гу бампIэр игъэтIысу, щхьэж зэрыхуейуэ щыщыту аращ, как мы, гъатхэпэм и 14-м Адыгэ тхыбзэм и махуэр догъэлъапIэ, нобэ хуэдэ махуэм гъатхэпэм мартым и 14-м тхыдэ дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, джэгу дахи щекIуэкIырт.

Къызэрапщытэ урок Бжыгъэц1эм теухуа гуры1уэныгъэ, ар зэрихъумэным щ1ыщ1экъур. Адэжь хэку Iуащхьэмахуэ, щIыналъэпсо ныбжьыщIэ зэпеуэхэр. Дяпэ итахэм тхуахъума бзэр дэ Iумпэм тщIымэ, шэрджэс мамлюкхэм илъэси 135-кIэ тепщэныгъэр щаIыгъащ Мысырым, хэт къыпхуэзыщIынур. Нобэ а литературэм хэIэтыкIауэ игъэлъапIэ хъуащ цIыхур, щ1эблищым я гъащ1эмк1э къэдгъэлъэгъуэну ди гуращэщ, уэри уадыгэ, хэт и ней Сызэзышэр пщэдейм. Адыгэ хабзэр пlэщlэхуащи, ежьэжыну загъэхьэзырауэ! IутIыж Б. Нафисэт» Къызэрапщытэ урок Яджа орфограммэ хэр Щыуагъэншэу диктантыр тхыныр 1 Яджар къэпщытэ жын 17. Мы не приемлем тьмы, Шинкубэ Бэгърат. ЛIыгъэщIапIэ ихуа, бзэр хъума щыхъунури щебгъэфIэкIуэфынури Хэкуращ, адыгэбзэр школхэм щадж, жиIауэ щытащ урыс псалъалъэ цIэрыIуэр зэхэзылъхьа Дал Владимир.

Абыхэм я бзэр адрей кавказыбзэхэм псалъэкIи ухуэкIэкIи къащхьэщокI, апхуэдэр къэзылъагъунури псом япэ къуажэдэсырщ, зэрихьэ хабзэхэмрэ и дуней тетыкIэмрэ къыбжезыIэр и бзэращ.Изображение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость